Za pretragu registra prenetih brojeva unesite broj telefona u formatu 381PPBBBBBBB (PP je pozivni broj bez vodeće 0). Primeri: 3816412345678, 381117654321.

Telefonski broj
Obavezno popuniti
Savet: Detalje za unos pogledajte u uputstvu ispod.

U polje za pretragu upišite broj telefona. Kliknite na "Prikaži rezultate". Rezultat koji je prikazan je naziv operatora kod koga je u trenutku pretrage dati broj registrovan.


U slučaju greške pažljivo pogledajte koji ste broj uneli. Polje za pretragu prihvata sledeće formate unosa - primeri:

381 64 123 4567

381 11 7654 321

381641234567

381117654321

+381641234567

+381117654321


Za detaljnije informacije o tome šta je prenos brojeva kliknite na Regulativa

 Uputstvo za prenos broja u mobilnim mrežama (227KB)

U P U T S T V O

O PRENOSIVOSTI BROJA

U MOBILNIM MREŽAMA


Prenosivost broja

Jeste mogućnost da pretplatnik, fizičko ili pravno lice koje koristi telekomunikacione usluge po osnovu zaključenog pretplatničkog ugovora ili na drugi predviđeni način, i kome je za ostvarivanje ovih usluga dodeljen broj, na svoj zahtev, prilikom promene javnog mobilnog operatora, zadrži dodeljeni broj.

Kako inicirati postupak prenosa broja?

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja, tj. operatoru u čiju mrežu se broj prenosi i čije usluge će pretplatnik da koristi nakon što se izvrši prenos broja.

Ovaj zahtev se ujedno smatra i zahtevom za raskid ugovora između pretplatnika i operatora davaoca broja, tj. operatora koji daje broj u postupku prenosa broja i čije usluge je pretplatnik koristio do trenutka prenosa broja. Ugovor se raskida trenutkom isključenja broja iz mreže operatora davaoca broja.

Pretplatnik ne može od operatora primaoca broja da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod operatora davaoca broja.

Da li je moguće izvršiti prenos broja prepaid korisnika?

Da bi mogli da prenesu svoj broj korisnici koji nemaju zaključen pretplatnički ugovor (prepaid korisnici) moraju da budu registrovani. Pod registracijom korisnika se podrazumeva identifikacija korisnika u skladu sa procedurom javnog telekomunikacionog operatora. Registracija neregistrovanih prepaid korisnika se može obaviti i kod operatora primaoca broja uz davanje na uvid SIM kartice i PUK broja, i važećeg identifikacionog dokumenta (lične katre ili putne isprave).

Prepaid korisnik ne može od operatora davaoca broja da zahteva bilo kakvu naknadu za preostali iznos na svom računu i neiskorišćeni saobraćaj..

Zahtev za prenos broja

Podnosi fizičko lice (za maloletna lica zahtev podnosi roditelj ili staratelj), a za pravno lice osoba na osnovu pisanog ovlašćenja. Obrazac zahteva za prenos broja se nalazi kod operatora primaoca broja.

Da li postoji neki razlog zbog kojeg bi operator davalac broja mogao da odbije prenos broja?

Operator davalac broja može da odbije zahtev za prenos broja ako je:

 • zahtev podnelo neovlašćeno lice;
 • zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun;
 • neregistrovan prepaid pretplatnik;
 • utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja pretplatnika, uključujući sve obaveze koje proističu iz pretplatničkog ugovora usled prevremenog raskida ugovora prema operatoru davaocu broja;
 • broj već u postupku prenosa, ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od tri meseca;
 • broj ukraden, nepostojeći, privremeno ili trajno isključen iz mreže davaoca broja;
 • tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva ili pripada korisničkoj grupi brojeva u mreži operatora davaoca broja.
Koliko traje postupak prenosa broja?

Zahtev za prenos broja koji je podnet do 14.00 sati radnim danom, smatra se zahtevom podnetim za taj dan. Ukoliko je zahtev podnet posle 14.00 sati, smatra se zahtevom koji je podnet za sledeći radni dan.

Za postupak provere ispunjenosti uslova i slanja obaveštenja o istom, operator davalac broja ima na raspolaganju najduže dva radna dana od dana kada je primio zahtev za prenos broja.

Od trenutka kada je operator davalac broja prihvatio prenos broja, do izvršenja ovog prenosa ne može da prođe više od dva radna dana.

Koliko košta postupak prenosa broja?

Pretplatnik je u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu do 200,00 dinara operatoru primaocu broja. Operator davalac broja ne može da zahteva od pretplatnika naknadu troškova za prenos broja.

Da li se može odustati od prenosa broja?

Postupak odustajanja od prenosa broja je ograničen vremenskim rokom i može se desiti samo u periodu od početka postupka prenosa do odgovora operatora davaoca broja na zahtev. Korisnik može zahtevati obustavu postupka prenosa broja od operatora primaoca broja.

Obaveštavanje pretplatnika

Operatori su dužni da obezbede automatsku govornu poruku ili SMS poruku sledećeg sadržaja: "Broj je prenet kod operatora X". Ova poruka se ne tarifira. Operator može da omogući svojim pretplatnicima da je na zahtev aktiviraju ili deaktiviraju.

Važna informacija

Pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može da ponovo traži prenos istog broja u periodu kraćem od tri meseca od dana kada je izvršen prenos tog broja između operatora.

 Uputstvo za prenos broja u fiksnim mrežama (40KB)

U P U T S T V O

O PRENOSIVOSTI BROJA

U JAVNIM TELEFONSKIM MREŽAMA NA FIKSNOJ LOKACIJI


Prenosivost broja

Jeste mogućnost da pretplatnik, fizičko ili pravno lice koje koristi telekomunikacione usluge po osnovu zaključenog pretplatničkog ugovora ili na drugi predviđeni način, i kome je za ostvarivanje ovih usluga dodeljen broj, na svoj zahtev, prilikom promene operatora javne telefonske mreže na fiksnoj lokaciji, zadrži dodeljeni broj.

Kako inicirati postupak prenosa broja?

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja, tj. operatoru u čiju mrežu se broj prenosi i čije usluge će pretplatnik da koristi nakon što se izvrši prenos broja.

Ovaj zahtev se ujedno smatra i zahtevom za raskid ugovora između pretplatnika i operatora davaoca broja, tj. operatora koji daje broj u postupku prenosa broja i čije usluge je pretplatnik koristio do trenutka prenosa broja. Ugovor se raskida trenutkom isključenja broja iz mreže operatora davaoca broja.

Pretplatnik ne može od operatora primaoca broja da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod operatora davaoca broja.

Zahtev za prenos broja

Podnosi fizičko lice, a za pravno lice osoba na osnovu pisanog ovlašćenja. Obrazac zahteva za prenos broja se nalazi kod operatora primaoca broja.

Da li postoji neki razlog zbog kojeg bi operator davalac broja mogao da odbije prenos broja?

Operator davalac broja može da odbije zahtev za prenos broja ako je:

 • zahtev podnelo neovlašćeno lice;
 • zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun;
 • utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja pretplatnika;
 • broj već u postupku prenosa, ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od šest meseci;
 • broj nepostojeći, privremeno ili trajno isključen iz mreže davaoca broja;
 • tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva ili pripada korisničkoj grupi brojeva u mreži operatora davaoca broja;
 • zahtev za prenos broja istovremeno i zahtev za promenu geografskog pristupnog koda;
 • broj na sistemu koji ne omogućava prenos brojeva.
Koliko traje postupak prenosa broja?

Za postupak provere ispunjenosti uslova i slanja obaveštenja o istom, operator davalac broja ima na raspolaganju najduže tri radna dana od dana kada je primio zahtev za prenos broja, pri čemu ovaj rok počinje da teče od prvog sledećeg radnog dana od dana prijema zahteva za prenos broja

Od trenutka kada je operator davalac broja prihvatio prenos broja, do izvršenja ovog prenosa ne može da prođe više od tri radna dana.

Ukoliko je zahtev za prenos broja pridružen zahtevu za potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji, postupak prenosa broja može trajati duže, i u tom slučaju, određen je rokovima iz odgovarajuće Standardne ponude, dok su operatori u obavezi da istovremeno izvrše ova dva zahteva.

Koliko košta postupak prenosa broja?

Pretplatnik je u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu do 165,00 dinara (bez PDV-a) operatoru primaocu broja. Operator davalac broja ne može da zahteva od pretplatnika naknadu troškova za prenos broja.

Da li se može odustati od prenosa broja?

Postupak odustajanja od prenosa broja je ograničen vremenskim rokom i može se desiti samo u periodu od početka postupka prenosa do odgovora operatora davaoca broja na zahtev. Korisnik može zahtevati obustavu postupka prenosa broja od operatora primaoca broja.

Obaveštavanje pretplatnika

Operatori su dužni da obezbede automatsku govornu poruku koju će pozivajući dobijati prilikom pozivanja prenetog broja. Ova poruka se ne tarifira i glasi: „Pozivate broj koji je prenet u xxx mrežu. Molimo sačekajte da se uspostavi veza“.

Govorna poruka će inicijalno biti deaktivirana, a na osnovu zahteva pretplatnika poruka se može aktivirati ili ponovo deaktivirati. Ovakav zahtev ne može podneti pretplatnik kome je izvršen prenos broja, za svoj broj.

Važna informacija

Pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može da ponovo traži prenos istog broja u periodu kraćem od šest meseci od dana kada je izvršen prenos tog broja između operatora.

Zakon o elektronskim komunikacijama

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 35/23)

Preuzmite PDF dokument

Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji - u primeni zaključno sa 31. julom 2023. godine

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 52/11)

Preuzmite PDF dokument

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji - u primeni od 1. avgusta 2023. godine

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/22)

Preuzmite PDF dokument

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža - u primeni zaključno sa 31. julom 2023. godine

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/14)

Preuzmite PDF dokument

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža - u primeni od 1. avgusta 2023. godine

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/22)

Preuzmite PDF dokument