За претрагу регистра пренетих бројева унесите број телефона у формату 381ППБББББББ (ПП је позивни број без водеће 0). Примери: 3816412345678, 381117654321.

Телефонски број
Обавезно попунити
Савет: Детаље за унос погледајте у упутству испод.

У поље за претрагу упишите број телефона. Кликните на "Прикажи резултате". Резултат који је приказан је назив оператора код кога је у тренутку претраге дати број регистрован.


У случају грешке пажљиво погледајте који сте број унели. Поље за претрагу прихвата следеће формате уноса - примери:

381 64 123 4567

381 11 7654 321

381641234567

381117654321

+381641234567

+381117654321


За детаљније информације о томе шта је пренос бројева кликните на Регулатива

 Упутство за пренос броја у мобилним мрежама (227KB)

У П У Т С Т В О

О ПРЕНОСИВОСТИ БРОЈА

У МОБИЛНИМ МРЕЖАМА


Преносивост броја

Јесте могућност да претплатник, физичко или правно лице које користи телекомуникационе услуге по основу закљученог претплатничког уговора или на други предвиђени начин, и коме је за остваривање ових услуга додељен број, на свој захтев, приликом промене јавног мобилног оператора, задржи додељени број.

Како иницирати поступак преноса броја?

Поступак преноса броја почиње подношењем захтева за пренос броја оператору примаоцу броја, тј. оператору у чију мрежу се број преноси и чије услуге ће претплатник да користи након што се изврши пренос броја.

Овај захтев се уједно сматра и захтевом за раскид уговора између претплатника и оператора даваоца броја, тј. оператора који даје број у поступку преноса броја и чије услуге је претплатник користио до тренутка преноса броја. Уговор се раскида тренутком искључења броја из мреже оператора даваоца броја.

Претплатник не може од оператора примаоца броја да захтева преношење додатних услуга које је имао код оператора даваоца броја.

Да ли је могуће извршити пренос броја prepaid корисника?

Да би могли да пренесу свој број корисници који немају закључен претплатнички уговор (prepaid корисници) морају да буду регистровани. Под регистрацијом корисника се подразумева идентификација корисника у складу са процедуром јавног телекомуникационог оператора. Регистрација нерегистрованих prepaid корисника се може обавити и код оператора примаоца броја уз давање на увид SIM картице и PUK броја, и важећег идентификационог документа (личне катре или путне исправе).

Prepaid корисник не може од оператора даваоца броја да захтева било какву накнаду за преостали износ на свом рачуну и неискоришћени саобраћај.

Захтев за пренос броја

подноси физичко лице (за малолетна лица захтев подноси родитељ или старатељ), а за правно лице особа на основу писаног овлашћења. Образац захтева за пренос броја се налази код оператора примаоца броја.

Да ли постоји неки разлог због којег би оператор давалац броја могао да одбије пренос броја?

Оператор давалац броја може да одбије захтев за пренос броја ако је:

 • захтев поднело неовлашћено лице;
 • захтев за пренос броја нетачан или непотпун;
 • нерегистрован prepaid претплатник;
 • утврђено да постоје неиспуњена доспела дуговања претплатника, укључујући све обавезе које проистичу из претплатничког уговора услед превременог раскида уговора према оператору даваоцу броја;
 • број већ у поступку преноса, или је од последњег преноса броја протекло мање од три месеца;
 • број украден, непостојећи, привремено или трајно искључен из мреже даваоца броја;
 • тражен пренос броја који је један из везане серије бројева или припада корисничкој групи бројева у мрежи оператора даваоца броја.
Колико траје поступак преноса броја?

Захтев за пренос броја који је поднет до 14.00 сати радним даном, сматра се захтевом поднетим за тај дан. Уколико је захтев поднет после 14.00 сати, сматра се захтевом који је поднет за следећи радни дан.

За поступак провере испуњености услова и слања обавештења о истом, оператор давалац броја има на располагању најдуже два радна дана од дана када је примио захтев за пренос броја.

Од тренутка када је оператор давалац броја прихватио пренос броја, до извршења овог преноса не може да прође више од два радна дана.

Колико кошта поступак преноса броја?

Претплатник је у обавези да плати накнаду за услугу преноса броја у износу до 200,00 динара оператору примаоцу броја. Оператор давалац броја не може да захтева од претплатника накнаду трошкова за пренос броја.

Да ли се може одустати од преноса броја?

Поступак одустајања од преноса броја је ограничен временским роком и може се десити само у периоду од почетка поступка преноса до одговора оператора даваоца броја на захтев. Корисник може захтевати обуставу поступка преноса броја од оператора примаоца броја.

Обавештавање претплатника

Оператори су дужни да обезбеде аутоматску говорну поруку или SMS поруку следећег садржаја: "Број је пренет код оператора X". Ова порука се не тарифира. Оператор може да омогући својим претплатницима да је на захтев активирају или деактивирају.

Важна информација

Претплатник који је извршио пренос броја не може да поново тражи пренос истог броја у периоду краћем од три месеца од дана када је извршен пренос тог броја између оператора.

 Упутство за пренос броја у фиксним мрежама (75KB)

У П У Т С Т В О

О ПРЕНОСИВОСТИ БРОЈА

У ЈАВНИМ ТЕЛЕФОНСКИМ МРЕЖАМА НА ФИКСНОЈ ЛОКАЦИЈИ


Преносивост броја

Jесте могућност да претплатник, физичко или правно лице које користи телекомуникационе услуге по основу закљученог претплатничког уговора или на други предвиђени начин, и коме је за остваривање ових услуга додељен број, на свој захтев, приликом промене оператора јавне телефонске мреже на фиксној локацији, задржи додељени број.

Како иницирати поступак преноса броја?

Поступак преноса броја почиње подношењем захтева за пренос броја оператору примаоцу броја, тј. оператору у чију мрежу се број преноси и чије услуге ће претплатник да користи након што се изврши пренос броја.

Овај захтев се уједно сматра и захтевом за раскид уговора између претплатника и оператора даваоца броја, тј. оператора који даје број у поступку преноса броја и чије услуге је претплатник користио до тренутка преноса броја. Уговор се раскида тренутком искључења броја из мреже оператора даваоца броја.

Претплатник не може од оператора примаоца броја да захтева преношење додатних услуга које је имао код оператора даваоца броја.

Захтев за пренос броја

Подноси физичко лице, а за правно лице особа на основу писаног овлашћења. Образац захтева за пренос броја се налази код оператора примаоца броја.

Да ли постоји неки разлог због којег би оператор давалац броја могао да одбије пренос броја?

Оператор давалац броја може да одбије захтев за пренос броја ако је:

 • захтев поднело неовлашћено лице;
 • захтев за пренос броја нетачан или непотпун;
 • утврђено да постоје неиспуњена доспела дуговања претплатника;
 • број већ у поступку преноса, или је од последњег преноса броја протекло мање од шест месеци;
 • број непостојећи, привремено или трајно искључен из мреже даваоца броја;
 • тражен пренос броја који је један из везане серије бројева или припада корисничкој групи бројева у мрежи оператора даваоца броја;
 • захтев за пренос броја истовремено и захтев за промену географског приступног кода;
 • број на систему који не омогућава пренос бројева.
Колико траје поступак преноса броја?

За поступак провере испуњености услова и слања обавештења о истом, оператор давалац броја има на располагању најдуже три радна дана од дана када је примио захтев за пренос броја, при чему овај рок почиње да тече од првог следећег радног дана од дана пријема захтева за пренос броја

Од тренутка када је оператор давалац броја прихватио пренос броја, до извршења овог преноса не може да прође више од три радна дана.

Уколико је захтев за пренос броја придружен захтеву за потпуни рашчлањени приступ локалној петљи, поступак преноса броја може трајати дуже, и у том случају, одређен је роковима из одговарајуће Стандардне понуде, док су оператори у обавези да истовремено изврше ова два захтева.

Колико кошта поступак преноса броја?

Претплатник је у обавези да плати накнаду за услугу преноса броја у износу до 165,00 динара (без ПДВ-а) оператору примаоцу броја. Оператор давалац броја не може да захтева од претплатника накнаду трошкова за пренос броја.

Да ли се може одустати од преноса броја?

Поступак одустајања од преноса броја је ограничен временским роком и може се десити само у периоду од почетка поступка преноса до одговора оператора даваоца броја на захтев. Корисник може захтевати обуставу поступка преноса броја од оператора примаоца броја.

Обавештавање претплатника

Оператори су дужни да обезбеде аутоматску говорну поруку коју ће позивајући добијати приликом позивања пренетог броја. Ова порука се не тарифира и гласи: „Позивате број који је пренет у xxx мрежу. Молимо сачекајте да се успостави веза“.

Говорна порука ће иницијално бити деактивирана, а на основу захтева претплатника порука се може активирати или поново деактивирати. Овакав захтев не може поднети претплатник коме је извршен пренос броја, за свој број.

Важна информација

Претплатник који је извршио пренос броја не може да поново тражи пренос истог броја у периоду краћем од шест месеци од дана када је извршен пренос тог броја између оператора.

Закон о електронским комуникацијама

(„Службени гласник Републике Србије“, број 35/23)

Преузмите ПДФ документ

Правилник о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији - у примени закључно са 31. јулом 2023. године

(„Службени гласник Републике Србије“, број 52/11)

Преузмите ПДФ документ

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних комуникационих мрежа на фиксној локацији - у примени од 1. августа 2023. године

(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/22)

Преузмите ПДФ документ

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа - у примени закључно са 31. јулом 2023. године

(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/14)

Преузмите ПДФ документ

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа - у примени од 1. августа 2023. године

(„Службени гласник Републике Србије“, број 13/22)

Преузмите ПДФ документ